Thursday, April 9, 2015

Kashmiri Pandit Gotras and their Surnames

Dattatreya - Koul, nagari ,jinsi, jalali, watal, sultan, ogra, aima, moza, daunat, tota, basih, kissu, mandhal, sangari, rafiz, balav, drabi, bamzai, sharga
Upma - Revu
Doha - Razdan
Kanth Daumya - Razdan, Wangni, muju, sher
Swamin mudgli - Zabeh, Razdan, Mushran, channa, kanth, Khazanchi, hast, valav, monga, devani, jattu, zotan, pout, shora, lala (razdan)
Swamin gautam - Gurutu, Razdan, Thaplu, naqeb, tehlachar,kak, labru, parman, zarmi, padura, langar, changru,khosa, kakapori, badam, raina, qazi, challu, pyala
Swamin gautam logaksh - Jokhu,razdan
Swamani Bhardawaj - Tikku, munshi, kahar, miskeen, ghadiyali, bazari, khan
Paldev vaas gargyey - Shivpuri, pandit, malla, pattu, mirkhor, kadalbujju, kokru, hangru, pandit(thuthu), Bhavnu, bakaya, khushu, Kitchu, Misri, Khar, Mam
Pat saas Kaushik - Ganju, Kuchru, Solu, Jattu, Ambardar, Kuli, Vaishnavi, Brabu, Musalman, Kapan, Wanchu, Miya, Jawansher, Jalla, Panju, Mattu, Fotedar
Devpat Samin - Upmanyu, Kaushik, Shivpuri
Devpat Upmanyu - Khosu, Mewa, Pandit
Bhav Kapishthal upmanyu - Wani, Khan
Samin Vaas Upmanyu - Dullu
Rajparashar - Razdan
Swamin vaaas upmanyu - Bhat, Wali
Swamin Upmanyu - Giggu
Kash Upmanyu - Bhat
Bhootvas upmanyu logaksh - Peshin, Zalpuri, Thakur
Rajbhoot Logaksh Deval -  Bhan
Ratri Bhargava - Zithshu
Bhoot Logaksh Dhomya Gautam - Handu
Devsamin Gautam Kaushik Mudgalya Bhardawaj - Pandit, cukil
Swamin Mudhgaliya Parashar - Geeru
Swamin Vaas - Tufchi
Warivas - Sahni
Vashisth Gargeya - Pandita
Swamin Kaushik - Thakar, Watal
Swamin Bhargava - Bali, Batav
Swamin Kaushik Bhardawaj - Bhat, Kokru
Swamin shandelya - Pandit, Vaas
Swamin Vaas Atreya - Thussu, Ghazi, Waza
Swamin Gautam Atreya shalan Kotass - Raina
Swamin Gautam Atreya - Cholu
Swamin Kanth Kashyap - Labru
Swamin Gargeya - Machama
Swamin Gan Bhoshak - Paveh
Swamin Gautam Bhardawaj - Kamdha
Swamin Vaas Logaksh - Taav
Dharbhardawaj - Dhar trisal,Misri, jawansher, Kandhari, Thalchur, Othu, Turki, Waguzari, Bangi
Vashisht Bhardawaj - Bhat, Hakhu, Handoo
Dev Bhardawaj - Bhat, Mhad, Kallu
Sharman Bhardawaj - Bhat
Dev Baraj Kaushik - Deva
Shandilya Bhardawaj - Bhat
Nand Kaushik Bhardawaj - Bhat
Kaushik Bhardawaj - Bhat
Shandli - Kar
Chand Shandli - Sadhu
Varshandli - Jogi
Varvasak Shandli - Safaya
Vardev Shelan Kapi - Mota
Mitr Shandli - Sayd
Dev Shandli - Batphool
Raj Shandli - Vakh
Sam Shandli - Bhat
Swamin Rishi Kani Gargeya - Kaul, Kamzhat
Shelan Kautas - Telvan, Kaul, Mukku
Kauts Atreya - Bhat, Razdan
Rajdhatt Atreya Shalan Kautas - Bhat
Sharman Atreya - Gadhu
Bhav Atreya - Wariku
Swamin Warshikran - Katju, Kaw, Chouthai
Bhav Kapishithl - Kaw
Ratr Vishwamitr Agasth - Trakru, Mattu
Dhar Keshtal - Ladav, Bhat
Kanth Kashyap - Wasav, Razdan, Bhat
Mitr Kashyap - Bhat  Kheda
Dhatsharman Kanth Kashyap - Bradu, Raina
Dev Kashyap Mudhgalya Kashyap - Bradu
Dev Kashyap Mudhgalya Gautam - Aakhan
Swamin Bhargava Bhardawaj Aus Atri - Kallu
Dev Gargi - Bahan
Dev Vashisht - Akbhalu
Dev Kauts Atreya - Badgami
Dev Vishwamitr Varshigan - Wangoo
Dev Gautam - Bhat
Dev Kath Kashyap - Kar
Dev Logaksh - Pandit, Santapori
Dev Kaushik - Bhat
Arth Varishan Shandalya - Chaudhari
Kaushik - Bhat
Pat samin Kaushik dev ratr parvar - Pandit, Vayil
Vashisht - Bhat, Rangateng
Ratr Vishwamitr Agasth - Pandit
Kar Chand Shandliya - Chaudhari, Kar
Mitra Kaushik - Pandit
Sharmatakauts - Bhat, Sas
Dhatvas - Kahaar
Vashisht Swamin Mudhgalya - Bhandari
Ishwar Shandilya Kaushik - Rawal, Nakhasi
Dhat Dhat Shelan Kauts - Bhat, Sathu, Kasba, Malik, Kahkashu
Ratr Varshgan - Kotar
Parashar - Pachih
Aatr Bhargav - Happa
Bhoot Logaksh - Pandit
Raj Vashisht - Shanglu
Dhat Varshiman - Sanar
Rishi Kaushik - Kashkari
Rishi Kavigarg - Zaroo
Samvas Gargh - Bhat, Sam
Nand Kaushik - Bhat
Swamin Mudhgaliya - Madan
Swamin Haswasi - Khan, Katu
Bhav Kapishthal - Radu,Kalla, Sapan, Lattu, Kattu, Wantu, Chur, Chudhar,Geeru, Hakin, Wangnu,Shav
Bhav Kapishthal Upmanyu - Katharu
Swamin Vas Logaksh - Chathu
Dhar bhardawaj - Zangam
Bhoot Upmanya - Khirabri, Braru, Saidha, uppal
Swamin Atreya - Shaal, Handu, jadwaali, sik, chak
Shandaliya - Shayir
Swaminvaas Gargi - Sum,Nand, Gadhwa, Datt, Halmat, Langoo
Swamin Ghosh Vas Upmanyu - Chaku
Sharman Kauts Atreya - Ragu, Nand, Gadhwa, Datt
Dev Parashar - Yachh
Kanth Daumya - Kaw, Bredh,
Dhar Varshiman - Safaya, Bakshi, Kuchru, Shali
Dhar Kapishthal Upmanyu - Meech
Mitra Swamin Kaushik Atreya - Pandit, Handu
Vasudev Palgargya - Patwari
Pat swamin Kaushik - Kanna, Kitru, Darbari,Wali, Ganhar,Saraf,
Rishikany Gargeya - Goja
DevBhardwaj - Mawa, Gadru
Vashisht Vishwamitr - Trakru
Swamin Gautam - Taimini
Upmanyu Kaushik - Sapru
Nand Gautam Kashyap - Bhat
Raz Kaushik - Bhat
Upmanyo Logakshi - Dhobi, Karihaloo
Ghosh Vachya Upmanyu - Pandita
Devdat Gautam Kaushik Bhardawaj - Pandit
Shalakayan - Pathwari
Ratn Kawach - Raina
Raj Parashar - Razdan
Karshandalya - Shishu
Devkashyap - Chatta
Ratr Vishwamitr Vasishth - Trakru
Dhar Shalkya - Dhar
Kaal - Maatu, Bhindru(mattu)
Devshandilya - Jaan, Teenglu
Swamin Vashisht - Kothedar
Dhar Kapishthal Manav - Bhootnath, Jyotshi
Vishnu Atreya - Bhan
Vishwa mitr Agasthya - Razdan 
Samanth - Hakhu

No comments: